LET'S GROW TOGETHER

Nota Prawna

Zasady i warunki użytkowania

Prosimy o dokładne przeczytanie niniejszych warunków i zasad użytkowania (Warunków) strony internetowej Aller Aqua (Strona). Użytkując Stronę zgadzają się Państwo z jej Warunkami. Jeśli nie zgadzają się Państwo z Warunkami, prosimy nie używać Strony. Warunki określają Państwa prawa i obowiązki oraz zawierają ważne wykluczenia i wybory przepisów prawa. Prosimy o uważne przeczytanie. Warunki dotyczą wszystkich stron internetowych Grupy Aller Aqua.

Prawo własności Strony

Strona jest we własności i zarządzaniu Aller Aqua A/S (Aller Aqua), firma działająca na podstawie duńskiego prawa, z siedzibą w Christiansfeld.

Licencja użytkowania

Zapraszamy do przeglądania Strony. Aller Aqua zapewnia Państwu prawo dostępu do tej Strony: do jej oglądania, do drukowania i/lub do pobierania treści umieszczonych na Stronie do osobistego, niekomercyjnego użytku pod warunkiem, że zgadzają się Państwo i akceptują w całości informacje, zasady i warunki określone w niniejszej umowie oraz pod warunkiem, że zostaną zachowane w stanie nienaruszonym wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własności. Zabronione jest kopiowanie, reprodukowanie, publikowanie, przesyłanie, przekazywanie lub rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób treści tej Strony w tym tekstu, obrazów, audio i wideo do celów publicznych lub komercyjnych bez pisemnej zgody firmy Aller Aqua. Nie wolno również używać zawartości tej Strony na innych stronach internetowych w żaden sposób. Użytkowanie tej Strony jest jednoznaczne ze zgodą i pełną akceptacją informacji, zasad i warunków tu zawartych. Jednocześnie warunkiem korzystania z tej Strony jest oświadczenie i gwarancja użytkownika, że nie będzie korzystać z tej strony do celów niezgodnych z prawem, niemoralnych lub zabronionych przez niniejsze informacje, warunki i zasady.

Materiały zamieszczane przez użytkowników

Wszelkie komunikaty lub materiały przekazywane na Stronę przez e-mail lub w jakikolwiek inny sposób są traktowane jako informacje jawne i niezastrzeżone. Wszystko, co jest przekazywane lub umieszczane na Stronie może być używane przez Aller Aqua w dowolnym celu. Zabrania się przesyłania i transmisji do lub z tej Strony jakichkolwiek nielegalnych, grożących, oszczerczych, zniesławiających, obscenicznych, pornograficznych lub innych materiałów, które mogą być sprzeczne z jakimkolwiek prawem. Aller Aqua może udostępniać linki do stron osób trzecich. Powiązane strony nie są pod kontrolą Aller Aqua i w żaden sposób Aller Aqua nie bierze odpowiedzialności za treść tych powiązanych stron lub za zawartość stron powiązanych z tymi stronami. Jeśli zdecydujesz się skorzystać z jakichkolwiek witryn innych firm udostępnionych na tej Stronie, robisz to na własną odpowiedzialność. Zezwala się na robienie linków do strony głównej Aller Aqua bez jakichkolwiek obostrzeń. Natomiast linki do podstron strony głównej Aller Aqua wymagają uprzedniej pisemnej zgody Aller Aqua.

Zawartość

Aller Aqua przykłada wszelkich starań w tworzeniu i utrzymaniu tej Strony oraz dostarczaniu odpowiedniej i aktualnej zawartości. Zawartość tej Strony podlega częstym zmianom bez wcześniejszego uprzedzenia. Dlatego Aller Aqua nie gwarantuje właściwego i aktualnego statusu omówionej zawartości. Użytkownicy Strony akceptują zwolnienie Aller Aqua z jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści Strony, oprogramowania na niej lub jakiegokolwiek ich wykorzystania.

Własność intelektualna

Teksty, layout, rysunki, bazy danych i inne elementy na tej Stronie, jak również sama Strona, są chronione prawem autorskim i prawem producenta bazy danych. Niektóre z nazw, znaków i logo na tej Stronie są prawnie chronionymi znakami towarowymi lub nazwami handlowymi. Żadnych informacji zawartych na Stronie nie należy interpretować jako przyznania jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania ze znaków towarowych wyświetlanych na Stronie bez pisemnej zgody Aller Aqua lub zgody strony trzeciej, która jest właścicielem znaku handlowego umieszczonego na Stronie. Wszelkie kopiowanie, adaptacja, tłumaczenie, aranżacja, modyfikacja lub jakiekolwiek wykorzystanie całości lub jakiejkolwiek części niniejszej Strony, jej chronionych elementów, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, jest zabronione.

Ochrona danych

Aller Aqua gromadzi i przetwarza informacje o zachowaniach użytkowników tej Strony do celów statystycznych i marketingowych. Użytkownik ma prawo do nieodpłatnego wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach marketingowych danych go dotyczących, ma również prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Więcej informacji na temat danych, które zbiera Aller Aqua i metod ochrony prywatności danych użytkownika Strony można znaleźć w Polityce prywatności Aller Aqua.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. RODO, spółka Aller Aqua Polska sp. z o.o. z siedzibą w Nożynku (nr KRS: 124118, dalej jako: Spółka) informuje niniejszym, iż stosuje następujące zasady ochrony przetwarzania danych osobowych:

  1. [Administrator]

Spółka jest administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z prowadzeniem jej działalności gospodarczej. Dane kontaktowe Spółki są następujące: Aller Aqua Polska sp. z o.o., Nożynko, 77-116 Czarna Dąbrówka, e-mail: biuro@aller-aqua.pl.

  1. [Podstawa przetwarzania danych osobowych, utrwalanie wizerunku]

Spółka przetwarza dane osobowe na różnych podstawach. Bez danych osobowych nie jest możliwe wywiązanie się ze zobowiązań umownych, przykładowo wysłanie paczki do określonego adresata. Podstawowej identyfikacji kontrahenta wymagają ponadto przepisy prawa, np. prawa ubezpieczeń społecznych oraz należyta staranności.

Najczęstszą podstawą przetwarzania danych przez Spółkę jest wyrażenie przez osobę fizyczną woli zawarcia umowy ze Spółką. Niektóre dane są pozyskiwane na podstawie zgody osoby fizycznej, której dotyczą, dotyczy to w szczególności danych uzyskanych podczas działań marketingowych Spółki, zapisania się na newsletter lub uczestnictwa w konferencjach organizowanych przez Spółkę.

Spółka pozyskuje i przetwarza dane osobowe wyłącznie na potrzeby prowadzenia własnej działalności gospodarczej, w tym w celach marketingowych, co dotyczy również utrwalania wizerunku osoby fizycznej. Takie utrwalanie korzysta z ochrony polskiego prawa cywilnego dot. ochrony dóbr osobistych, co stosuje się odpowiednio do innych danych osobowych.

  1. [Okres przechowywania danych osobowych].

Dane osobowe pozyskane na podstawie zgody osoby fizycznej są co do zasady przechowywane nie dużej niż do czasu wycofania zgody, o ile nie będzie sprzeciwiał się temu prawnie uzasadniony lub chroniony interes Spółki.

Dane osobowe uzyskane w związku z realizacją zobowiązań Spółki będą przechowywane przez okres maksymalnie 10 lat od dnia, w którym zobowiązania z umowy miały zostać wykonane. Okres ten wynika z terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń zasądzonych wyrokiem sądu oraz przedawnienia zobowiązań z deliktów.

Ponadto, Spółka zobowiązana jest przechowywać dokumentację rachunkową przez okres 5 lat. W tej dokumentacji znajdują się dane osobowe kontrahentów Spółki jako wymagane przepisami polskiego prawa.

Prosimy mieć na uwadze, że przetwarzanie danych osobowych nie stanowi w ogóle przedmiotu działalności Spółki, niektóre czynności z nimi związane nie mogą być wykonywane natychmiast. Powyższe terminy mogą więc zostać wydłużone o okres 1 roku, przykładowo w celu zorganizowania procesu niszczenia dokumentacji z całej dekady działalności.

Spółka może wydłużyć okres przechowywania danych osobowych, jeżeli wymagać tego będzie jej uzasadniony i prawnie chroniony interes - przykładowo w sytuacji, gdy toczy się sprawa sądowa, w której nośniki zawierające dane osobowe mogą stanowić dowód.

  1. [Prawa z RODO]

Osobie fizycznej, której dane osobowe Spółka przetwarza, przysługuje prawo do żądania od Spółki dostępu do tych danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych w myśl Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 r. oraz prawo do żądania ich usunięcia, o ile nie sprzeciwia się temu uzasadniony i prawnie chroniony interes Spółki.

Osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Spółkę przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie, przy czym cofnięcie zgody nie jest wiążące w razie istnienia prawnie uzasadnionego lub chronionego interesu Spółki. 

Osobie, której dane osobowe Spółka przetwarza przysługuje prawo do wniesienia skargi do publicznego organu nadzorczego czuwającego nad przetwarzaniem danych osobowych w sposób zgodny z prawem.

Odpowiedzialność

Użytkowanie i przeglądanie tej Strony jest na własne ryzyko. Aller Aqua nie gwarantuje, że oprogramowanie używane na tej Stronie, informacje, aplikacje on-line lub wszelkie inne usługi świadczone za pomocą tej strony są wolne od błędów, lub że ich stosowanie jest nieprzerwane. Aller Aqua wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji związanych z wyżej poruszonym tematem w tym, bez ograniczeń, tych z dokładności, stanu, zbywalności i przydatności do określonego celu.

Aktualizacje

Aller Aqua zastrzega sobie jednostronne prawo do aktualizacji, modyfikacji, przeróbek i zmian postanowień Warunków i Polityki Prywatności w dowolnym momencie. Wszystkie takie aktualizacje, modyfikacje, przeróbki i zmiany są wiążące dla wszystkich użytkowników i przeglądarek dotyczących strony Aller Aqua i tu będą publikowane.

Licencje oprogramowania

Użytkownik nie ma prawa własności do oprogramowania i dotyczących jego dokumentacji lub jakichkolwiek z nimi związanych aktualizacji lub modyfikacji, które są mu udostępnione w celu prawidłowego dostępu do informacji zawartych na Stronie. Nie ma zezwolenia na sublicencjonowanie, przepisanie lub przeniesienie jakichkolwiek licencji przyznanych Aller Aqua.

Wybór przepisów prawa

Firma Aller Aqua starała się przestrzegać wszystkich znanych jej wymagań prawnych dotyczących tworzenia i utrzymywania tej Strony, ale nie gwarantuje, że materiały na tej Stronie są właściwe lub dostępne do użytku w konkretnej jurysdykcji. Użytkownik jest odpowiedzialny za zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. Jakiekolwiek korzystanie z naruszeniem tego przepisu lub przepisów niniejszych Warunków następuje na własne ryzyko a, jeśli jakakolwiek część niniejszych Warunków jest nieważna lub niewykonalna w świetle obowiązującego prawa, nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione przez ważne i skuteczne postanowienie, które najbardziej pasuje do intencji oryginalnego przepisu, a pozostała część niniejszych Warunków dotyczy takiego użytkowania.

POLITYKA PRYWATNOŚCI


Aller Aqua szanuje Twoją prywatność. Podczas przeglądania Strony, Aller Aqua chce, abyś czuł się komfortowo z naszą polityką prywatności i środkami bezpieczeństwa, które podejmujemy, aby chronić Twoje dane osobowe. Udostępniając Aller Aqua dane osobowe, będziemy traktować je zgodnie z tą polityką. Aller Aqua zachęca do zapoznania się z Polityką Prywatności. Zgoda na Politykę prywatności i jej aktualizacje
 Korzystając ze Strony, użytkownik wyraża zgodę na zbieranie i wykorzystanie informacji przez Aller Aqua jak przedstawiono w poniższej polityce. Aller Aqua zastrzega sobie jednostronne prawo do aktualizacji, modyfikacji, przeróbek i zmian polityki prywatności Aller Aqua. Wszystkie takie aktualizacje, modyfikacje, przeróbki i zmiany są wiążące dla wszystkich użytkowników i przeglądarek Strony i na niej będą publikowane.

Rodzaje i wykorzystanie danych osobowych


Aller Aqua przechowuje dane osobowe w tym imię i nazwisko, tytuł, nazwę firmy, adres, adres e-mail, numery telefonów itp., gdy użytkownik Strony zarejestruje się na niej. Aller Aqua nie wymaga tych informacji, aby uzyskać dostęp do dowolnej części witryny, które jest publicznie dostępna. Strony trzecie
 Autoryzowane strony trzecie mogą mieć dostęp do niektórych danych osobowych użytkownika np. w celu wysyłki produktu muszą zostać udostępnione dane kontaktowe użytkownika firmie kurierskiej. Niemniej Aller Aqua ogranicza dostęp stron trzecich do danych osobowych do niezbędnego minimum. Aller Aqua udostępni dane osobowe użytkownika tylko za jego zgodą.

Pliki cookies


Kiedy wchodzisz na Stronę, serwer Aller Aqua zapisuje na Twoim dysku mały plik tekstowy – ciasteczko. Twoje unikalne ciasteczko informuje w celach statystycznych Aller Aqua, kiedy odwiedzasz Stronę. Ciasteczka są plikami zupełnie bezpiecznymi. Nie mogą być używane jako kody lub wirusy a informacje osobiste nie są przez nie zbierane ani na nich przechowywane.
Aller Aqua używa ciasteczek w poniższych celach:
1) dostęp do Twojego konta i informacji przechowywanych na naszym serwerze, aby możliwie najlepiej dobrać i spersonalizować usługę do Twoich potrzeb;
2) określenie skuteczności naszych relacji handlowych online.
Masz również możliwość wyboru w odniesieniu do plików cookies. Poprzez modyfikację przeglądarek masz wybór: zaakceptowania wszystkich cookies, otrzymywania powiadomień, kiedy cookies jest ustawiony, odrzucenia wszystkie plików cookies.

Jeśli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich plików cookies, możesz nie być w stanie korzystać ze Strony.

Jak usunąć pliki cookies?
 Zawsze możesz usunąć swoje cookies i informacje o swoich wzorcach zachowań (cookies są zapisywane w Twojej przeglądarce).

Następujące linki zawierają instrukcje pomocne przy usuwaniu plików cookies z Twojej przeglądarki:

Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari, Flash cookies, iPhone, iPad i inne Apple aplikacje, smartfony z systemami Android i Windows 7.

W celu analiz wzorców zachowań użytkowników, Aller Aqua korzysta z Google Analytics. Pliki cookies przechowują informacje o Twoim zachowaniu na Stronie (daty odwiedzin, adres IP), które są zbierane i wysyłane na serwer google w USA. Możesz usunąć Cookies z Google Analytics korzystając z następującego linka: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Warunki Sprzedaży i Dostawy
Zobacz: Aller Aqua's Sales & Delivery Conditions
Informacje ogólne

Adres
Aller Aqua A/S Allervej 130,
Aller DK-6070 Christiansfeld
Kontakt T. +45 7022 1910 F. +45 7326 1291
info@aller-aqua.com www.aller-aqua.com

Zarząd
Hans Erik Bylling, CEO i właściciel
Carsten Jørgensen, COO i CFO
Registration no. CVR 30 71 17 26
Bank

SYDBANK DKK 8072 - 0001011734
IBAN: DK0880720001011734
SWIFT: SYBKDK22 EUR 8072 - 0009411407
IBAN: DK7580720009411407
SWIFT: SYBKDK22