Nota Prawna i Strategia Podatkowa

Warunki użytkowania
Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami (Warunki) przed rozpoczęciem korzystania z witryny Aller Aqua ("witryna"). Korzystając z witryny, użytkownik wyraża zgodę na niniejsze Warunki.

Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na Warunki, nie powinien korzystać z witryny. Warunki odnoszą się do praw i obowiązków użytkownika i zawierają ważne zastrzeżenia oraz postanowienia dotyczące wyboru prawa i forum. Prosimy o uważne przeczytanie. Warunki mają zastosowanie do wszystkich witryn internetowych Grupy Aller Aqua.

Własność terenu
Witryna jest własnością i jest obsługiwana przez Aller Aqua A/S (Aller Aqua), spółkę utworzoną zgodnie z prawem Danii, z siedzibą w Christiansfeld.

Korzystanie z licencji
Zapraszamy do przeglądania strony. Aller Aqua udziela użytkownikowi pozwolenia na przeglądanie tej witryny oraz drukowanie lub pobieranie materiałów wyświetlanych w witrynie do własnego, niekomercyjnego użytku, pod warunkiem, że użytkownik zgadza się i akceptuje bez zmian uwagi, warunki i postanowienia określone w niniejszej umowie oraz pod warunkiem, że zachowa nienaruszone wszystkie prawa autorskie, znaki towarowe i inne informacje o prawach własności.

Korzystanie z tej witryny oznacza zgodę i akceptację bez modyfikacji powiadomień, warunków i postanowień określonych w niniejszym dokumencie. Ponadto, jako warunek korzystania z tej witryny, użytkownik oświadcza i gwarantuje Aller Aqua, że nie będzie korzystał z tej witryny w żadnym celu, który jest niezgodny z prawem, niemoralny lub zabroniony przez niniejsze warunki i uwagi.

Zgłoszenia użytkowników
Użytkownikowi zabrania się publikowania lub przesyłania do lub z tej witryny jakichkolwiek materiałów niezgodnych z prawem, zawierających groźby, zniesławiających, obscenicznych, pornograficznych lub innych, które mogą naruszać jakiekolwiek prawo.

Łącza do i z innych materiałów
Aller Aqua może udostępniać hiperłącza do stron osób trzecich. Witryny, do których prowadzą łącza, nie są kontrolowane przez Aller Aqua i w żaden sposób Aller Aqua nie ponosi odpowiedzialności za zawartość takich witryn, do których prowadzą łącza, ani za zawartość witryn, do których łącza prowadzą. Jeśli użytkownik zdecyduje się uzyskać dostęp do którejkolwiek z witryn stron trzecich, do których łącza znajdują się na tej stronie, robi to na własne ryzyko.

Treść
Aller Aqua dokłada wszelkich starań przy tworzeniu i utrzymywaniu tej witryny oraz dostarczaniu dokładnych i aktualnych treści. Jednakże zawartość tej strony może podlegać częstym modyfikacjom bez wcześniejszego powiadomienia. W związku z tym Aller Aqua nie gwarantuje poprawności i aktualności tych treści.

Odwiedzający stronę akceptują zwolnienie Aller Aqua z jakiejkolwiek odpowiedzialności za zawartość strony, oprogramowanie na stronie lub za jakiekolwiek korzystanie z niej.

Własność intelektualna
Teksty, układy, rysunki, bazy danych i inne elementy na tej stronie, jak również sama strona, są chronione prawem autorskim. Niektóre nazwy, znaki i logo na tej stronie są chronionymi znakami towarowymi lub nazwami handlowymi.

Żadna z treści zawartych na stronie nie powinna być interpretowana jako udzielenie jakiejkolwiek licencji lub prawa do używania jakiegokolwiek znaku towarowego wyświetlanego na stronie bez pisemnej zgody Aller Aqua lub osoby trzeciej, która może być właścicielem znaków towarowych wyświetlanych na stronie. Wszelkie kopiowanie, adaptacja, tłumaczenie, aranżacja, modyfikacja lub jakiekolwiek wykorzystanie całości lub jakiejkolwiek części niniejszej witryny lub jej chronionych elementów, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, jest surowo zabronione.

Ochrona danych
Aller Aqua gromadzi i przetwarza informacje o zachowaniu użytkowników tej strony w celach statystycznych i marketingowych.

Użytkownik ma prawo bezpłatnie sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących go danych w celach marketingowych oraz ma prawo dostępu do danych osobowych i ich poprawiania. Więcej informacji na temat danych gromadzonych przez Aller Aqua oraz środków podejmowanych przez Aller Aqua w celu ochrony prywatności danych użytkowników, a także sposobów sprzeciwu wobec przetwarzania danych można znaleźć na stronie internetowej Polityka prywatności Aller Aqua.

Odpowiedzialność
Użytkownik korzysta z tej witryny i przegląda ją na własne ryzyko. Aller Aqua nie gwarantuje, że oprogramowanie używane w tej witrynie, informacje, aplikacje online lub jakiekolwiek inne usługi świadczone za pośrednictwem tej witryny są wolne od błędów lub że korzystanie z nich będzie nieprzerwane. Aller Aqua wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji związanych z wyżej wymienionym tematem, w tym, bez ograniczeń, gwarancji dokładności, stanu, przydatności handlowej i przydatności do określonego celu.

Niezależnie od jakichkolwiek odmiennych postanowień niniejszej witryny, w żadnym wypadku Aller Aqua nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę zysków, przychodów, szkody pośrednie, szczególne, przypadkowe, wtórne lub inne podobne szkody wynikające z lub w związku z niniejszą witryną lub z korzystania z jakichkolwiek usług proponowanych za pośrednictwem niniejszej witryny.

Aktualizacje
Aller Aqua zastrzega sobie jednostronne prawo do aktualizacji, modyfikacji, zmiany i modyfikacji swoich Warunków i Polityki Prywatności w dowolnym momencie. Wszelkie takie aktualizacje, modyfikacje, zmiany i modyfikacje są wiążące dla wszystkich użytkowników i przeglądarek witryny Aller Aqua i zostaną opublikowane tutaj.

Licencje na oprogramowanie
Użytkownikowi nie przysługują żadne prawa do zastrzeżonego oprogramowania i związanej z nim dokumentacji, ani do żadnych ulepszeń lub modyfikacji, które mogą zostać mu udostępnione w celu uzyskania dostępu do określonych obszarów witryny. Użytkownik nie może udzielać sublicencji, cedować ani przenosić żadnych licencji udzielonych przez Aller Aqua.

Wybór prawa i postanowienia dotyczące sądu właściwego
Ta strona znajduje się na serwerze w Danii. Użytkownik zgadza się, że niniejsze Warunki i korzystanie z tej witryny podlegają prawu Danii. Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na wyłączną jurysdykcję i właściwość sądów, trybunałów, agencji i innych organizacji rozstrzygających spory w Danii we wszystkich sporach

(a) wynikających z niniejszej witryny i/lub niniejszych Warunków, związanych z nimi lub ich dotyczących,

(b) w których niniejsza witryna i/lub niniejsze Warunki stanowią kwestię lub istotny fakt, lub

(c) w którym niniejsza witryna i/lub niniejsze Warunki są przywoływane w dokumencie złożonym w sądzie, trybunale, agencji lub innej organizacji rozstrzygającej spory.

Aller Aqua dołożyła wszelkich starań, aby spełnić wszystkie znane jej wymogi prawne przy tworzeniu i utrzymywaniu tej witryny, ale nie gwarantuje, że materiały na tej stronie są odpowiednie lub dostępne do użytku w określonej jurysdykcji. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa. Jakiekolwiek użycie niezgodne z tym postanowieniem lub jakimkolwiek postanowieniem niniejszych Warunków odbywa się na własne ryzyko użytkownika, a jeśli jakakolwiek część niniejszych Warunków jest nieważna lub niewykonalna zgodnie z obowiązującym prawem, nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie uznane za zastąpione ważnym, wykonalnym postanowieniem, które najbardziej odpowiada intencji pierwotnego postanowienia, a pozostała część niniejszych Warunków będzie regulować takie użycie.

INFORMACJE O REALIZOWANYCH STRATEGIACH PODATKOWYCH

INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ ALLER AQUA POLSKA SP.ZO.O.

W ROKU PODATKOWYM 2022

SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 27C USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

 

WSTĘP

Celem sporządzenia informacji jest spełnienie obowiązków nałożonych na Aller Aqua Polska sp. Z o. o. (dalej: Spółka), wynikających z art. 27c ust. 1 ustawy dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. tj. z 2021 r., poz. 1800 ze zm., dalej: updop) w przedmiocie sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy (dalej: Informacja). Informacja została sporządzona za rok podatkowy Spółki trwający od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. (dalej: rok podatkowy). Informacja nie zawiera informacji, które są zastrzeżone z uwagi na obowiązujące w tym przedmiocie przepisy prawa oraz nie obejmuje informacji poufnych, które ze względu na prowadzoną lub planowaną działalność biznesową objęte są tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego.

INFORMACJE O SPÓŁCE

Aller Aqua Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu ul. PTTK 52 (dawniej Nożynko gmina Czarna Dąbrówka) została zawiązana aktem notarialnym w dniu 04.11.1993 (Repertorium nr 17175/1993) i została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000124118. Kapitał własny wynosi PLN 4.573.000. Udziały w wysokości 91,03% posiada spółka prawa duńskiego ALLER AQUA GROUP A/S.

Przedmiotem działalności spółki jest produkcja i sprzedaż hurtowa oraz detaliczna pasz dla ryb hodowlanych, ikry oraz akcesoriów rybackich. Działalność produkcyjna prowadzona jest w Golubiu Dobrzyniu, a handlowa w oparciu o punkty sprzedaży w Nożynku, Ścinawce, Trzciance, Sławnie, Opolu Lubelskim. Prace badawcze-rozwojowe realizowane są na poziomie Grupy Aller Aqua oraz w Aller Aqua Polska.

WPROWADZENIE DO INFORMACJI O STRATEGII PODAKOWEJ

Strategia podatkowa Spółki ma na celu doprowadzenie do prawidłowego, rzetelnego i terminowego wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Realizowanie  obowiązków w obszarze publiczno-prawnym oraz konieczność uiszczania należności z tego tytułu na rzecz Skarbu Państwa, traktowane są przez Aller Aqua Polska jako obowiązek Spółki wynikający z prowadzenia działalności na terytorium Polski. Strategia jest wyrazem zasad, którymi kieruje się Aller Aqua Polska w toku swojej działalności oraz wartości etycznych, które Spółka przyjęła. Strategia podatkowa wskazuje główne cele Spółki w obszarze podatkowym, jak również określa środki służące ich realizacji oraz generalne ramy postępowania. Strategia podatkowa ma zastosowanie do wszystkich obszarów podatkowych, w ramach których Spółka działa jako podatnik, płatnik lub inkasent. W sytuacji wystąpienia nietypowych transakcji lub złożonych zmian przepisów podatkowych, Spółka korzysta ze wsparcia zewnętrznych doradców posiadających wymaganą wiedzę i doświadczenie oraz dostępnych publikacji oraz baz internetowych zawierających analizy podatkowe. Spółka dokłada szczególnych starań w celu budowania pozytywnych, transparentnych relacji z organami administracji skarbowej. Niniejsza strategia podatkowa będzie podlegać regularnym przeglądom i będzie dostosowywana do zmian w przepisach prawa oraz zachodzących wewnątrz organizacji Spółki.

1. Procesy i procedury podatkowe dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniające ich prawidłowe wykonanie.

Podstawa prawna: art. 27c ust. 2 pkt 1 lit. a) Ustawy CIT: „informacje o stosowanych przez podatnika: procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe

 

Spółka podejmuje wszelkie starania by organizacja i wewnętrzne zasady funkcjonowania struktury organizacyjnej, w tym z zakresu podatków, księgowości, kadr i płac, finansów oraz controllingu w pełni pozwalały na terminowe i rzetelne wywiązywanie się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego przez Spółkę, jako podatnika, jak również płatnika poszczególnych podatków. Struktura organizacyjna funkcjonująca w Spółce uwzględnia charakter działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę. Obowiązki podatkowe wypełniane są przez wyznaczonych do tego pracowników Spółki, którzy zapewniają zarówno prawidłowe wypełnianie tych obowiązków, jak i przekazywanie wiedzy wewnątrz Spółki. Zarząd jest świadomy konieczności przestrzegania przepisów podatkowych, dlatego w Spółce są praktykowane mniej lub bardziej sformalizowane wewnętrzne procedury, dzięki którym wewnętrzne procesy regulujące współpracę między działami są usystematyzowane.

Aller Aqua Polska na przestrzeni lat swojej działalności wdrożyło wewnętrzne procedury zapewniające spełnianie ustawowych wymogów dotyczących należytej staranności i wspierające zespoły w wykonywaniu swoich obowiązków.

W świetle realizowanej strategii podatkowej Spółka stosuje szereg procesów oraz procedur dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie, w szczególności dotyczących:

 

§  sporządzania deklaracji podatkowych, w tym zasad kontroli prawidłowości ich składania do odpowiednich organów oraz dokonywania terminowych wpłat należności podatkowych,

§  wystawiania faktur sprzedaży w tym ścieżka akceptacji zamówień sprzedaży

§  dokonywania zakupów, realizowania płatności oraz rozliczania dokumentów zakupowych,

§  rozstrzygania wszelkich wątpliwości podatkowych, w tym przede wszystkim kwestii dopuszczalności rozpoznania kosztów podatkowych oraz odliczenia podatku VAT naliczonego,

§  rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym prawidłowego sporządzania deklaracji podatkowych oraz terminowej wpłaty podatku,

§  realizacji obowiązków ustawowych w zakresie cen transferowych, w tym sporządzania stosownej dokumentacji oraz składania wymaganych oświadczeń,

§  realizacji obowiązków związanych z przeciwdziałaniem niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR),

§  zgłaszania naruszeń w zakresie spraw podatkowych i prawnych oraz postępowania w przypadku potwierdzenia wystąpienia naruszenia,

§  postępowania w zakresie inwentaryzacji magazynowej oraz zatwierdzenia jej wyników,

§  archiwizacji dokumentów, w tym przede wszystkim dokumentów istotnych z perspektywy dokonywanych rozliczeń podatkowych,

§  stałego monitorowania nowelizacji przepisów prawa podatkowego oraz zasad implementacji nowych obowiązków ustawowych,

§  uczestnictwa w postępowaniach podatkowych, w tym zasad współpracy z organem podatkowym w przypadku czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej.

 

Wewnętrznie przyjęte procesy, procedury i regulaminy określają standardy pracy Spółki i dotyczą wszystkich pracowników i współpracowników. Dodatkowo, pracownicy Spółki na bieżąco mają dostęp do szkoleń w celu uaktualnienia ich wiedzy z zakresu przepisów prawa i podatków.

 

2. Dobrowolne formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej.

Podstawa prawna: art. 27c ust. 2 pkt 1 lit. b) Ustawy CIT: „informacje o stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej”

Spółka nie zawierała w roku podatkowym 2022 i nie była stroną umowy o współdziałanie z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej, o której mowa w Dziale IIB ustawy z dnia 19 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (T. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm., dalej jako „Ordynacja podatkowa”).

Aller Aqua Polska terminowo odpowiada na wszelkie wezwania, pytania czy prośby płynące od organów podatkowych oraz dostarcza stosownych wyjaśnień według posiadanej wiedzy oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

 

3.Informacje o realizacji przez Spółkę obowiązków podatkowych na terytorium Polski

Podstawa prawna: art. 27c ust. 2 pkt 2 Ustawy CIT: „informacje odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach

 

Spółka podejmuje niezbędne środki i dokłada najwyższych starań celem prawidłowego i terminowego wywiązywania się z nałożonych na Spółkę obowiązków podatkowych. Spółka składa organom podatkowym właściwe zeznania, wykazy, zestawienia, sprawozdania oraz informacje, do których składania zobowiązują ją przepisy prawa podatkowego. Spółka identyfikuje zdarzenia, które powodują powstanie obowiązków podatkowych, kalkuluje i terminowo uiszcza należne podatki na swój mikro rachunek podatkowy lub na konto właściwego urzędu skarbowego. Aller Aqua Polska monitoruje również zawierane transakcje z perspektywy przepisów Ordynacji podatkowej o schematach podatkowych oraz raportuje uzgodnienia, które stanowią schematy podatkowe do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

W roku podatkowym Spółka realizowała obowiązki podatkowe jako podatnik z tytułu następujących podatków:

 

§  podatku dochodowego osób prawnych (CIT),

§  podatku od towarów i usług (VAT),

§  podatku od nieruchomości, rolnego,

§  podatek od emisji zanieczyszczeń

§  podatku od środków transportowych,

§  podatku od czynności cywilnoprawnych.

§  należności celne

 

W roku podatkowym Spółka realizowała obowiązki podatkowe jako płatnik z tytułu następujących podatków:

§  podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT),

§  zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych (WHT) od wypłacanych na rzecz zagranicznych kontrahentów należności podlegających opodatkowaniu u źródła.

 

4. Informacja o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych

Podstawa prawna: art. 27c ust. 2 pkt 2 Ustawy CIT: „informacje odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach

 

Aller Aqua Polska nie zidentyfikowało schematów podatkowych podlegających zgłoszeniu do Szefa KAS oraz nie korzystała z takich schematów. Spółka nie występowała z wnioskami o wydanie ogólnych interpretacji prawa podatkowego i nie wnosiła o wydanie wiążących informacji stawkowych. W 2022 roku Spółka nie dokonywała również rozliczeń z podmiotami mającymi siedzibę w krajach lub terytoriach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

 

5.Transakcje zawierane z podmiotami powiązanymi.

Podstawa prawna: art. 27c ust. 2 pkt 3 lit. a) Ustawy CIT: „informacje o: transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej”

 

W 2022 roku Spółka przeprowadziła transakcje z podmiotami powiązanymi, których wartość przekraczała 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki. wspomniane transakcje zostały zawarte z podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczpospolitej Polskiej i dotyczyły:

§  Sprzedaży towarów handlowych,

§  Zakupu towarów handlowych,

§  Zakup surowców

 

6. Planowane lub podejmowane działania restrukturyzacyjne

Podstawa prawna: art. 27c ust. 2 pkt 3 lit. b Ustawy o CIT: „informacje o: b) planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4”

Spółka w trakcie 2022 roku nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych, jak również nie planuje podjęcia działań restrukturyzacyjnych w przyszłości, które mogą mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych lub podmioty powiązane w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 updop.

7. Informacje o złożonych wnioskach

Podstawa prawna: art. 27c ust. 2 pkt 4 Ustawy o CIT: „informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie: a) ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej, b) interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej, c) wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług, d) wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, ze zm.)”

Aller Aqua Polska Sp.zo.o. jako podatnik:

§  nie występował z wnioskiem o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 ordynacji,

§  nie występował z wnioskiem o wydanie o interpretację przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b ordynacji

§  nie złożył żadnego wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług,

§  nie występował z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym;

§  nie występował z wnioskiem o wydanie decyzji APA

§  nie występował z Wnioskami o wydanie innych decyzji/interpretacji mających wpływ na rozliczenia podatkowe (m.in. wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej)

8. Informacja dotycząca dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

Podstawa prawna: art. 27c ust. 2 pkt 5 Ustawy o CIT: „informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej”

W trakcie roku podatkowego, za który sporządzana jest informacja o realizowanej strategii podatkowej Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 Ustawy o CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1426, ze zm.) oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.

 

INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ - 2021

INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ ALLER AQUA POLSKA SP.ZO.O.

W ROKU PODATKOWYM 2021

SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 27C USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

 

WSTĘP

Celem sporządzenia informacji jest spełnienie obowiązków nałożonych na Aller Aqua Polska sp. z o. o. (dalej: Spółka), wynikających z art. 27c ust. 1 ustawy dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. tj. z 2021 r., poz. 1800 ze zm., dalej: updop) w przedmiocie sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy (dalej: Informacja). Informacja została sporządzona za rok podatkowy Spółki trwający od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. (dalej: rok podatkowy). Informacja nie zawiera  danych, które są zastrzeżone z uwagi na obowiązujące w tym przedmiocie przepisy prawa oraz nie obejmuje informacji poufnych, które ze względu na prowadzoną lub planowaną działalność biznesową objęte są tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego.

INFORMACJE O SPÓŁCE

Aller Aqua Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu ul. PTTK 52 (dawniej Nożynko gmina Czarna Dąbrówka) została zawiązana aktem notarialnym w dniu 04.11.1993 (Repertorium nr 17175/1993) i została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000124118. Kapitał własny wynosi PLN 4.573.000. Udziały w wysokości 91,03% posiada spółka prawa duńskiego ALLER AQUA GROUP A/S.

Przedmiotem działalności spółki jest produkcja i sprzedaż hurtowa oraz detaliczna pasz dla ryb hodowlanych, ikry oraz akcesoriów rybackich. Działalność produkcyjna i handlowa prowadzona jest w Golubiu Dobrzyniu, a handlowa w oparciu o punkty sprzedaży w Nożynku, Ścinawce, Trzciance, Sławnie, Opolu Lubelskim. Prace badawcze-rozwojowe realizowane są na poziomie Grupy Aller Aqua oraz w Aller Aqua Polska.

WPROWADZENIE DO INFORMACJI O STRATEGII PODAKOWEJ

Strategia podatkowa Spółki ma na celu doprowadzenie do prawidłowego, rzetelnego i terminowego wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Realizowanie obowiązków w obszarze publiczno-prawnym oraz konieczność uiszczania należności z tego tytułu na rzecz Skarbu Państwa, traktowane są przez Aller Aqua Polska jako obowiązek Spółki wynikający z prowadzenia działalności na terytorium Polski. Strategia jest wyrazem zasad, którymi kieruje się Aller Aqua Polska w toku swojej działalności oraz wartości etycznych, które Spółka przyjęła. Strategia podatkowa wskazuje główne cele Spółki w obszarze podatkowym, jak również określa środki służące ich realizacji oraz generalne ramy postępowania. Strategia podatkowa ma zastosowanie do wszystkich obszarów podatkowych, w ramach, których Spółka działa jako podatnik, płatnik lub inkasent. W sytuacji wystąpienia nietypowych transakcji lub złożonych zmian przepisów podatkowych, Spółka korzysta ze wsparcia zewnętrznych doradców posiadających wymaganą wiedzę i doświadczenie oraz dostępnych publikacji  i baz internetowych zawierających analizy podatkowe. Spółka dokłada szczególnych starań w celu budowania pozytywnych, transparentnych relacji z organami administracji skarbowej. Niniejsza strategia podatkowa będzie podlegać regularnym przeglądom i będzie dostosowywana do zmian w przepisach prawa oraz zachodzących wewnątrz organizacji Spółki.

INFORMACJE O REALIZOWANIE STRATEGII PODATKOWEJ

1. Procesy i procedury podatkowe dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniające ich prawidłowe wykonanie.

Podstawa prawna: art. 27c ust. 2 pkt 1 lit. a) Ustawy CIT: „informacje o stosowanych przez podatnika: procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie.

Spółka podejmuje wszelkie starania by organizacja i wewnętrzne zasady funkcjonowania struktury organizacyjnej, w tym z zakresu podatków, księgowości, kadr i płac, finansów oraz controllingu w pełni pozwalały na terminowe i rzetelne wywiązywanie się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego przez Spółkę, jako podatnika, jak również płatnika poszczególnych podatków. Struktura organizacyjna funkcjonująca w Spółce uwzględnia charakter działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę. Obowiązki podatkowe wypełniane są przez wyznaczonych do tego pracowników Spółki, którzy zapewniają zarówno prawidłowe wypełnianie tych obowiązków, jak i przekazywanie wiedzy wewnątrz Spółki. Zarząd jest świadomy konieczności przestrzegania przepisów podatkowych, dlatego w Spółce są praktykowane mniej lub bardziej sformalizowane wewnętrzne procedury, dzięki którym wewnętrzne procesy regulujące współpracę między działami są usystematyzowane.

Aller Aqua Polska na przestrzeni lat swojej działalności wdrożyło wewnętrzne procedury zapewniające spełnianie ustawowych wymogów dotyczących należytej staranności i wspierające zespoły w wykonywaniu swoich obowiązków.

W świetle realizowanej strategii podatkowej Spółka stosuje szereg procesów oraz procedur dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie, w szczególności dotyczących:

 

§  sporządzania deklaracji podatkowych, w tym zasad kontroli prawidłowości ich składania do odpowiednich organów oraz dokonywania terminowych wpłat należności podatkowych,

§  wystawiania faktur sprzedaży w tym ścieżka akceptacji zamówień sprzedaży

§  dokonywania zakupów, realizowania płatności oraz rozliczania dokumentów zakupowych,

§  rozstrzygania wszelkich wątpliwości podatkowych, w tym przede wszystkim kwestii dopuszczalności rozpoznania kosztów podatkowych oraz odliczenia podatku VAT naliczonego,

§  rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym prawidłowego sporządzania deklaracji podatkowych oraz terminowej wpłaty podatku,

§  realizacji obowiązków ustawowych w zakresie cen transferowych, w tym sporządzania stosownej dokumentacji oraz składania wymaganych oświadczeń,

§  realizacji obowiązków związanych z przeciwdziałaniem niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR),

§  zgłaszania naruszeń w zakresie spraw podatkowych i prawnych oraz postępowania w przypadku potwierdzenia wystąpienia naruszenia,

§  postępowania w zakresie inwentaryzacji magazynowej oraz zatwierdzenia jej wyników,

§  archiwizacji dokumentów, w tym przede wszystkim dokumentów istotnych z perspektywy dokonywanych rozliczeń podatkowych,

§  stałego monitorowania nowelizacji przepisów prawa podatkowego oraz zasad implementacji nowych obowiązków ustawowych,

§  uczestnictwa w postępowaniach podatkowych, w tym zasad współpracy z organem podatkowym w przypadku czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej.

 

Wewnętrznie przyjęte procesy, procedury i regulaminy określają standardy pracy Spółki i dotyczą wszystkich pracowników i współpracowników. Dodatkowo, pracownicy Spółki na bieżąco mają dostęp do szkoleń w celu uaktualnienia ich wiedzy z zakresu przepisów prawa i podatków.

 

2. Dobrowolne formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej.

Podstawa prawna: art. 27c ust. 2 pkt 1 lit. b) Ustawy CIT: „informacje o stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej”

Spółka nie zawierała w roku podatkowym 2021 i nie była stroną umowy o współdziałanie z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej, o której mowa w Dziale IIB ustawy z dnia 19 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm., dalej jako „Ordynacja podatkowa”).

Aller Aqua Polska terminowo odpowiada na wszelkie wezwania, pytania czy prośby płynące od organów podatkowych oraz dostarcza stosownych wyjaśnień według posiadanej wiedzy oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

 

3.Informacje o realizacji przez Spółkę obowiązków podatkowych na terytorium Polski

Podstawa prawna: art. 27c ust. 2 pkt 2 Ustawy CIT: „informacje odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej.

 

Spółka podejmuje niezbędne środki i dokłada najwyższych starań celem prawidłowego i terminowego wywiązywania się z nałożonych na Spółkę obowiązków podatkowych. Spółka składa organom podatkowym właściwe zeznania, wykazy, zestawienia, sprawozdania oraz informacje, do których składania zobowiązują ją przepisy prawa podatkowego. Spółka identyfikuje zdarzenia, które powodują powstanie obowiązków podatkowych, kalkuluje i terminowo uiszcza należne podatki na swój mikro rachunek podatkowy lub na konto właściwego urzędu skarbowego. Aller Aqua Polska monitoruje również zawierane transakcje z perspektywy przepisów Ordynacji podatkowej o schematach podatkowych oraz raportuje uzgodnienia, które stanowią schematy podatkowe do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

W roku podatkowym Spółka realizowała obowiązki podatkowe jako podatnik z tytułu następujących podatków:

 

§  podatku dochodowego osób prawnych (CIT),

§  podatku od towarów i usług (VAT),

§  podatku od nieruchomości, rolnego,

§  podatek od emisji zanieczyszczeń

§  podatku od środków transportowych,

§  podatku od czynności cywilnoprawnych.

 

W roku podatkowym Spółka realizowała obowiązki podatkowe jako płatnik z tytułu następujących podatków:

§  podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT),

 

4. Informacja o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych

Podstawa prawna: art. 27c ust. 2 pkt 2 Ustawy CIT: „informacje odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej.

 

Aller Aqua Polska nie zidentyfikowało schematów podatkowych podlegających zgłoszeniu do Szefa KAS oraz nie korzystała z takich schematów. Spółka nie występowała z wnioskami o wydanie ogólnych interpretacji prawa podatkowego i nie wnosiła o wydanie wiążących informacji stawkowych. W 2021 roku Spółka nie dokonywała również rozliczeń z podmiotami mającymi siedzibę w krajach lub terytoriach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

 

5.Transakcje zawierane z podmiotami powiązanymi.

Podstawa prawna: art. 27c ust. 2 pkt 3 lit. a) Ustawy CIT: „informacje o: transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej”

 

W 2021 roku Spółka przeprowadziła transakcje z podmiotami powiązanymi, których wartość przekraczała 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki. Wspomniane transakcje zostały zawarte z podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczpospolitej Polskiej i dotyczyły:

§  Sprzedaży wyrobów gotowych ,

§  Zakupu wyrobów gotowych,

§  Zakupu surowców.

 

6. Planowane lub podejmowane działania restrukturyzacyjne

Podstawa prawna: art. 27c ust. 2 pkt 3 lit. b Ustawy o CIT: „informacje o: b) planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4”

Spółka w trakcie 2021 roku nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych, jak również nie planuje podjęcia działań restrukturyzacyjnych w przyszłości, które mogą mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych lub podmioty powiązane w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 updop.

7. Informacje o złożonych wnioskach

Podstawa prawna: art. 27c ust. 2 pkt 4 Ustawy o CIT: „informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie: a) ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej, b) interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej, c) wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług, d) wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, ze zm.)”

Aller Aqua Polska Sp.zo.o. jako podatnik:

§  nie występował z wnioskiem o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 ordynacji,

§  nie występował z wnioskiem o wydanie o interpretację przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b ordynacji

§  nie złożył żadnego wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług,

§  nie występował z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym;

§  nie występował z wnioskiem o wydanie decyzji APA

§  nie występował z Wnioskami o wydanie innych decyzji/interpretacji mających wpływ na rozliczenia podatkowe (m.in. wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej)

8. Informacja dotycząca dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

Podstawa prawna: art. 27c ust. 2 pkt 5 Ustawy o CIT: „informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej”

W trakcie roku podatkowego, za który sporządzana jest informacja o realizowanej strategii podatkowej Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 Ustawy o CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1426, ze zm.) oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.