CO2
Zrównoważony rozwój
27.09.2022
Udostępnij

Ślad węglowy naszych produktów

W Aller Aqua jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy jedną z pierwszych na świecie firm produkujących pasze wodne, które zostały zweryfikowane pod kątem oznaczania naszych produktów ekwiwalentami CO2.

Nasze oznakowanie opiera się na wytycznych PEFCR stworzonych przez Komisję Europejską. Wytyczne PEFCR to zestaw zasad opisujących sposób obliczania śladu środowiskowego określonej grupy produktów. W naszym przypadku użyliśmy:

Wyświetlanie naszego systemu ekwiwalentów CO2 jest dla nas sposobem na zachowanie transparentności, podczas gdy weryfikacja potwierdza nasze metody i wyniki. Konsumenci coraz częściej domagają się przejrzystości kupowanej żywności. W łańcuchu wartości akwakultury powinniśmy być gotowi spełnić te wymagania.


Umożliwi to naszym klientom obliczanie i deklarowanie śladu węglowego ich produktów. Co więcej, the CO2 na etykiecie może pomóc wywołać bardzo potrzebną debatę na temat zrównoważonego rozwoju i złożoności tego tematu.

W przypadku emisji CO2 można znaleźć w naszych kartach paszowych i na etykietach produktów, a na życzenie jesteśmy również w stanie dostarczyć dane dotyczące emisji CO2 raport dla naszych klientów, w tym obliczenia emisji z transportu.

Najczęściej zadawane pytania

Zdecydowaliśmy się oznaczać nasze pasze etykietą CO2 aby zapewnić przejrzystość w zakresie wpływu naszych produktów i umożliwić naszym klientom obliczenie śladu węglowego ich produktów. W wielu miejscach nie jest to jeszcze wymagane na rynku, ale wierzymy, że tak się stanie i wtedy będziemy gotowi. Aby upewnić się, że nasze liczby są prawidłowe i że postępujemy właściwie, zostaliśmy zweryfikowani przez Bureau Veritas.

Ślad węglowy na kartach paszowych i etykietach określa ilościowo potencjał globalnego ocieplenia wytwarzanego CO2 (ekwiwalent CO2-eq) w kg na kg paszy. Współczynnik CO2 to ilość ekwiwalentu CO2 które spowodowałyby taką samą ilość globalnego ocieplenia i zapewnia znormalizowaną wartość potencjału globalnego ocieplenia produktów. Współczynnik CO2 dla danego procesu lub produktu podsumowuje emisję CO2 ale także emisje innych gazów cieplarnianych (w skrócie GHG) i inne skutki tego procesu, takie jak wylesianie. Im niższa emisja COCO2 danej paszy, tym mniej przyczynia się ona do globalnego ocieplenia.

Na naszych etykietach i kartach paszowych podawane są dwie wartości ekwiwalentu CO2:

Ze zmianą użytkowania gruntów (LUC):

Liczba ta obejmuje ślad węglowy pochodzący z przekształcenia naturalnego krajobrazu w uprawy w ciągu ostatnich 20 lat, na przykład wylesianie w celu uprawy soi.

Bez zmian użytkowania gruntów (LUC):

Liczba ta odnosi się wyłącznie do śladu węglowego powstałego w wyniku przekształcenia naturalnego krajobrazu pod uprawę, na przykład już uprawianych obszarów pod uprawę pszenicy.

Na etykietach dokładny ślad węglowy podany jako CO2 zostaną pokazane odpowiedniki produktu. Na kartach paszowych zostanie przedstawiony zakres uwzględniający niewielkie korekty w produkcji.

Wszystkie pasze z naszych fabryk w Danii, Polsce i Niemczech będą wyświetlać emisję COna kartach paszowych i etykietach, z wyjątkiem pasz organicznych. Pasze z innych fabryk pojawią się w późniejszym terminie.

Surowce organiczne nie są jeszcze uwzględniane w bazach danych śladu środowiskowego.

Oznaczenie śladu węglowego nie odzwierciedla ani nie wpływa na jakość paszy lub końcową jakość ryb.

Receptury pasz nie zostały zmienione ze względu na etykietowanie pod kątem śladu węglowego.

Nie ma zmiany ceny związanej z etykietowaniem pasz pod kątem śladu węglowego.

Nie ma ogólnej różnicy w śladzie węglowym między paszami dla różnych gatunków, ponieważ bardzo różny skład paszy może prowadzić do podobnej emisji CO2 odpowiedniki. Ponadto każdemu gatunkowi ryb można zaoferować szereg pasz, od intensywnej do ekstensywnej hodowli, EX lub nieEX oraz pasze pływające lub tonące, co może, ale nie musi, stworzyć zakres emisji CO2 equivalents for each species. 

Ślad węglowy w dużej mierze zależy od surowców w każdej paszy. Ostateczny skład paszy nie jest jednak jedynym wyznacznikiem śladu węglowego hodowli ryb. Dlatego też przy wyborze zrównoważonej paszy dla hodowli należy wziąć pod uwagę więcej czynników niż tylko ekwiwalent CO2.

Należy zauważyć, że współczynnik konwersji paszy (FCR) dla każdej kombinacji paszy i gatunku ryb będzie determinował ślad węglowy na poziomie hodowli ryb. Wysokowydajna pasza o niskim FCR będzie wykazywać niższy ślad węglowy na kg wyprodukowanych ryb niż średnio wydajna pasza o podobnym śladzie węglowym. Biorąc pod uwagę wyższy FCR wraz ze wzrostem ryb i wyższy ślad węglowy w paszach dla ryb dorastających ze względu na możliwy wyższy udział surowców o wyższym śladzie węglowym, małe ryby będą wykazywać niższy ślad węglowy niż większe ryby tego samego gatunku w przeliczeniu na kg ryb.

Różne surowce w różny sposób przyczyniają się do ostatecznego śladu węglowego paszy, wykazując różne emisje CO2 zarówno z uwzględnieniem zmiany sposobu użytkowania gruntów, jak i bez niej. Niektóre surowce wykazują dużą rozpiętość pod względem emisji CO2 z lub bez zmiany użytkowania gruntów, podczas gdy w przypadku innych surowców wartości te są bardzo zbliżone.

Kilka kroków pozwoliło zmniejszyć ślad węglowy o:

  • Zmiana sposobu pozyskiwania surowców z zakupów globalnych na regionalne,

  • Zmiana źródła soi z Ameryki Południowej na Europę* w celu zmniejszenia śladu węglowego soi w odniesieniu do transportu i uprawy (wylesianie lub zmiana użytkowania gruntów),

  • Wykorzystanie surowców o niewielkim zapotrzebowaniu na nawozy (np. rośliny strączkowe/groszek).

*Dla naszych europejskich fabryk.

Aby umożliwić naszym klientom obliczanie emisji CO2 stworzyliśmy metodę obliczania emisji z transportu. Klienci mogą zażądać od nas raportu, który zawiera dane dotyczące emisji CO2 zamówionej paszy, a także obliczenia emisji CO2 odpowiedniki transportu.