LET'S GROW TOGETHER

RODO

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. RODO, spółka Aller Aqua Polska sp. z o.o. z siedzibą w Nożynku (nr KRS: 124118, dalej jako: Spółka) informuje niniejszym, iż stosuje następujące zasady ochrony przetwarzania danych osobowych:

1. Administrator
Spółka jest administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z prowadzeniem jej działalności gospodarczej. Dane kontaktowe Spółki są następujące:  Aller Aqua Polska sp. z o.o., Nożynko, 77-116 Czarna Dąbrówka, e-mail: biuro@aller-aqua.pl.

2. Podstawa przetwarzania danych osobowych, utrwalanie wizerunku
Spółka przetwarza dane osobowe na różnych podstawach. Bez danych osobowych nie jest możliwe wywiązanie się ze zobowiązań umownych, przykładowo wysłać paczki do określonego adresata. Podstawy identyfykacji kontrahenta wymagają ponadto przepisy prawa, np. prawa ubezpieczeń społecznych oraz należyta staranności.

Najczęstszą podstawą przetwarzania danych przez Spółkę jest wyrażenie przez osobę fizyczną woli zawarcia umowy ze Spółką. Niektóre dane są pozyskiwane na podstawie zgody osoby fizycznej, której dotyczą, dotyczy to w szczególności danych uzyskanych podczas działań marketingowych Spółki, zapisania się na newsletter lub uczestnictwa w konferencjach organizowanych przez Spółkę.

Spółka pozyskuje i przetwarza dane osobowe wyłącznie na potrzeby prowadzenia własnej działalności gospodarczej, w tym w celach marketingowych, co dotyczy również utrwalania wizerunku osoby fizycznej. Takie utrwalanie korzysta z ochrony polskiego prawa cywilnego dot. ochrony dóbr osobistych, co stosuje się odpowiednio do innych danych osobowych.

3. Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe pozyskane na podstawie zgody osoby fizycznej są co do zasady przechowywane nie dużej niż do czasu wycofania zgody, o ile nie będzie sprzeciwiał się temu prawnie uzasadniony lub chroniony interes Spółki.

Dane osobowe uzyskane w związku z realizacją zobowiązań Spółki będą przechowywane przez okres maksymalnie 10 lat od dnia, w którym zobowiązania z umowy miały zostać wykonane. Okres ten wynika z terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń zasądzonych wyrokiem sądu oraz przedawnienia zobowiązań z deliktów.

Ponadto, Spółka zobowiązana jest przechowywać dokumentację rachunkową przez okres 5 lat. W tej dokumentacji znajdują się dane osobowe kontrahentów Spółki jako wymagane przepisami polskiego prawa. 

Prosimy mieć na uwadze, że przetwarzanie danych osobowych nie stanowi w ogóle przedmiotu działalności Spółki, niektóre czynności z nimi związane nie mogą być wykonywane natychmiast. Powyższe terminy mogą więc zostać wydłużone o okres 1 roku, przykładowo w celu zorganizowania procesu niszczenia dokumentacji z całej dekady działalności.

 Spółka może wydłużyć okres przechowywania danych osobowych, jeżeli wymagać tego będzie jej uzasadniony i prawnie chroniony interes  - przykładowo w sytuacji, gdy toczy się sprawa sądowa, w której nośniki zawierające dane osobowe mogą stanowić dowód.

4. Prawa z RODO
Osobie fizycznej, której dane osobowe Spółka przetwarza przysługuje prawo do żądania od Spółki dostępu do tych danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych w myśl Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 r. oraz prawo do żądania ich usunięcia, o ile nie sprzeciwia się temu uzasadniony i prawnie chroniony interes Spółki.

Osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Spółkę przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie, przy czym cofnięcie zgody nie jest wiążące w razie istnienia prawnie uzasadnionego lub chronionego interesu Spółki.

Osobie, której dane osobowe Spółka przetwarza przysługuje prawo do wniesienia skargi do publicznego organu nadzorczego czuwającego nad przetwarzaniem danych osobowych w sposób zgodny z prawem.